Đang tải...
Nếu tải chậm, xin hãy

ColaCRM - Bài 3: Kết nối Bản ghi và Bản đọc

Hướng dẫn kết nối Bản ghi và Bản đọc

- Bước 1: Kết nối đơn hàng trên mỗi trang tính (ví dụ: T8_2018_01) trong ColaCRM_Input với trang tính Import trong ColaCRM_Output
   + Nếu bạn có khoảng >1000 đơn hàng/tháng thì mỗi tháng copy 1 trang tính ghi đơn hàng từ trang tính mẫu M01 rồi đổi tên theo cấu trúc rồi kết nối thay thế trang tính cũ vào trang tính Import
   + Nếu bạn vẫn còn có thể ghi trên trang tính cũ mà không bị chậm, giật thì cứ dùng trang tính cũ ghi đơn hàng cho vài tháng cũng được.
   + Trong lần đầu tiên kết nối, khi tải dữ liệu có thể sẽ cần quyền đọc bảng tính, bạn chọn đồng ý
   + Chi tiết các bước như dưới đây:
ColaCRM - Bài 3: Kết nối Bản ghi và Bản đọc
- Bước 2: Kết nối chi phí trên trang tính M02 trong ColaCRM_Input với trang tính Import_02 trong ColaCRM_Output tương tự như trên.


Nếu bạn có góp ý hay gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, hãy liên hệ với tôi nhé.